Color Infrared

All images are taken with Kodak Ektachrome Infrared (EIR).
/photo/eir/erantis-eir-21-s.JPG /photo/eir/erantis-eir-3-s.JPG /photo/eir/vin-eir-3-s.JPG
/photo/eir/vincenter-eir-7-s.JPG /photo/eir/vin-eir-10-s.JPG /photo/eir/vin-eir-4-s.JPG